ΑΓ. ΜΗΝΑ 2010
Τον φρουρὀν Ἡρακλείου δεῦτε νῦν ἅπαντες,
Ὀρθοδόξων τε ἅμα τον άντιλήπτορα,
εὐημήσωμεν, πιστοί, Μηνᾶν τον ἔνδοξον,
ὅτι κατήσχυνε λαμπρῶς τας ὀρδάς τῶν ἀσεβῶν
συντρίψας τούτων τα τόξα,
πρεσβεύει δε τῶ Κυρίω
έλεηθῆναι τας ψυχάς ἡμῶν.


ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου.Δεν υπάρχουν σχόλια: